Aktualności

Aktualności

31/05/2019

Raport NIK: System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian

Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała w raporcie "System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożądane kierunki zmian", omawianym 30 czerwca 2019 r. podczas konferencji w Warszawie, że wyniki kontroli NIK, przeprowadzonych w ostatnich latach, wskazują na potrzebę pilnego wprowadzenia zmian, zarówno dotyczących finansowania, jak i organizacji systemu ochrony zdrowia

- System ten nie jest przyjazny dla pacjenta, nie zapewnia efektywnego wykorzystania środków publicznych, a także stwarza problemy osobom kierującym podmiotami leczniczymi i zatrudnionemu w nich personelowi - pisze we wstępie raportu NIK prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski.

Na podstawie raportów z kontroli NIK zdefiniowała i podzieliła na grupy problemy, z którymi zmaga się polska opieka zdrowotna. Izba postuluje o przygotowanie długookresowej strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia, która zdaniem NIK, powinna określać cele systemu, z uwzględnieniem wyzwań demograficznych i epidemiologicznych oraz priorytetowe kierunki jego rozwoju. Musi określać też wzrost finansowania ochrony zdrowia przy uwzględnieniu nakładów ponoszonych ze środków prywatnych. Główne rekomendacje NIK dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia to m.in. określenie relacji pomiędzy publicznym systemem ochrony zdrowia a sektorem prywatnym.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/NIK-ma-recepte-na-choroby-systemu-ochrony-zdrowia-Liczy-ponad-180-stron,195126,14.html